Upozornění emitenta k Základnímu prospektu dluhopisového programu e-Finance 2023

Emitent upozorňuje, že na stranách č. 34 a 57 prospektu se vyskytují chyby v psaní.

Na straně č. 34 v tabulce, která uvádí výši vlastního kapitálu a účetní hospodářský výsledek společností ve Skupině k 31.12.2022, je chybně dvakrát uvedena společnost e-Finance CZ, a.s.

Emitent uvádí tabulku v opraveném a doplněném znění o ukazatel EBIDTA:

Společnost Výše vlastního kapitálu k 31.12.2022 (tis. Kč) EBIDTA (tis. Kč) (výsledek hospodaření před zdaněním + odpisy + nákladové úroky) Účetní hospodářský výsledek k 31.12.2022 (tis. Kč)
eFi Palace, s.r.o. 39 937 14 115 2 558
e-Finance CZ, a.s. 2 406 12 103 243
e-Finance EU, a.s. 200 652 9 848 -3 919
Czech Property Fund, s.r.o. 32 136 5 771 -121
e-Finance Jihlava, a.s. 22 607 4 517 -437
e-Finance Developer, s.r.o. -29 057 3 500 218
e-Finance Apart Hotel, s.r.o. 4 371 1 257 -1 545
eFi Palace Resort, s.r.o. -3 674 239 -771
EFI Hostinec, s.r.o. -11 -1 -2
eFi Břeclav, s.r.o. -454 -86 -86
EFI Byty, s.r.o. 870 -290 -305
e-Finance Reality, s.r.o. -24 558 -820 -3 283
e-Finance Zámek Račice, s.r.o. -12 516 -1 864 -2 568
Celkem 232 709 48 289 -10 018

Na straně č. 57 prospektu je uvedena věta: Cizí zdroje tvoří k 30.9.2023 převážně vydané dluhopisy v objemu 520.027.000,-Kč a bankovní úvěry ve výši 404.000.000,-Kč.

Emitent uvádí opravené znění této věty: Cizí zdroje k 30.9.2023 činí 520.027.000,- Kč, a tvoří je vydané dluhopisy v objemu 365.250.000,- Kč, krátkodobé závazky ve výši 146.130.000,- Kč, zápůjčka od společnosti e-Finance CZ, a.s. ve výši 8.243.000,- Kč a bankovní úvěry ve výši 404.000,-Kč.

Příloha:

Základní prospekt dluhopisového programu e-Finance 2023

Dále emitent uvádí:

Emitent dne 27.6.2023 založil dceřinou společnost EFI Hotels & Properties, a.s., do které vložil následující 100% podíly v dceřiných společnostech:

eFi Palace, s.r.o.

eFi Palace Resort, s.r.o.

e-Finance EU, a.s.

e-Finance Jihlava, a.s.

Při tomto založení došlo k ocenění podílů vkládaných společností, jejichž majetek tvoří zejména komerční nemovitosti. Výše vlastního kapitálu EFI Hotels & Properties, a.s. při jejím založení činila 830 410 000 Kč.

Příloha:

Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka EFI Hotels & Properties, a.s.