Léčba psa může vyjít na desetitisíce. Většinu zákroků pokryje pojištění

Pojištění psů ochrání rodinný rozpočet před nemalými výdaji za léčbu nemoci, ošetření u veterináře po úrazu či škody způsobené zvířecím členem rodiny třetím osobám. Pojištění psů platí jak na území České republiky, tak v ostatních evropských zemích.

Pojištění psa

Chováte doma pejska a obáváte se mnohatisícových plateb za jeho léčbu v případě úrazu nebo nemoci? Pokud ano, sjednejte si pro čtyřnohého kamaráda pojištění. V případě akutních zdravotních problémů, nemoci či úrazu vám pojišťovna proplatí výdaje spojené s veterinární léčbou. Veterinární péči si musí hradit majitelé domácích mazlíčku z vlastní kapsy a zákroky bývají velmi drahé. Pojištění nákladů na veterinární léčbu vám dává jistotu, že svému čtyřnohému příteli dopřejete maximální péči, aniž byste příliš narušili rodinný rozpočet.


Pojišťovna uhradí nutné, neodkladné a účelně vynaložené náklady na:

 • veterinární výkony,
 • použitý materiál,
 • nutnou hospitalizaci,
 • předepsanou medikaci (s výjimkou homeopatických přípravků a léčiv).

 

Pojišťovna uhradí náklady na veterinární léčbu pejska v případě náhlé a neočekávané změny zdravotního stavu v důsledku:

 • úrazu pojištěného psa,
 • s prvotním propuknutím onemocnění, které je následně diagnostikováno jako onemocnění chronické, za předpokladu, že se předtím u psa neprojevilo,
 • akutní onemocnění pojištěného psa.

 

Parametry pojištění psa

Pojištění

Pes

s průkazem původu i bez průkazu původu

Minimální věk pro vstup do pojištění

6 měsíců

Maximální věk pro vstup do pojištění

mladší 8 let

Maximální výstupní věk

neomezené

Pojistné krytí

10 000 – 30 000 Kč/rok

Spoluúčast

500 – 2 000 Kč

Místo pojištění

ČR nebo Evropa

Připojištění

Závody, soutěže*

*Závody, soutěže: pojištění lze sjednat i pro případ nákladů veterinární léčby vzniklých při závodech a soutěžích psů, včetně přípravy na ně.

 

Pojištění lze uzavřít i pro pracovní psy:

 • asistenčního psa,
 • canisterapeutického psa,
 • psa záchranné brigády kynologů,
 • psa horské služby.

 

Psa pojistěte už v 6 měsících

Psa si pojistěte hned ve věku šesti měsíců. Pokud je totiž věk psa při vstupu do pojištění od šesti měsíců do tří let, bude pojištění za nejnižší cenu a pojistné se vám po celou dobu trvání smlouvy nebude navyšovat. Pojištění veterinárních nákladů můžete využít u jakéhokoliv veterináře, tzn. můžete tedy navštívit toho svého, kterému věříte. Pojišťovna neproplácí náklady na veterinární léčbu za úrazy a nemoci, které nastanou před počátkem pojištění, což je rovněž pádný argument pro sjednání pojištění v nízkém věku psa.

 

Od kdy pojištění platí?

Pojištění psa nezačne platit okamžitě po podpisu smlouvy, ale až o několik dní později. Pojišťovny se touto „čekací“ dobou snaží zabránit spekulativnímu uzavření smlouvy, kdy si majitel psa sjedná pojištění až po jeho úrazu či zjištění nemoci vyžadující veterinární péči. Náklady vzniklé v příčinné souvislosti s úrazem chovaného psa vám pojišťovna proplatí až po uplynutí tří kalendářních dnů. V případě nákladů vzniklých v souvislosti s akutním onemocněním psa si musíte počkat 30 kalendářní dnů.

 

Speciální výluky z pojištění

Stejně jako u jiných typů pojištění najdete také u pojištění psů určité výluky z pojištění. Pojišťovna vám například neproplatí výdaje za preventivní veterinární prohlídky, očkování, čipování či tetování, výdaje související s porodem, kosmetické zákroky, vady neohrožující život či léčbu dědičných nebo vrozených vad.

 

Pojištění se rovněž nevztahuje na náklady na veterinární léčbu:

 • vzniklé při použití psa k vojenským nebo obdobným účelům,
 • vzniklé při závodech a soutěžích všeho druhu, včetně přípravy na ně, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak,
 • vynaloženou v důsledku příčiny, ke které došlo před počátkem pojištění,
 • vynaloženou v souvislosti s léčením chronických onemocnění, s výjimkou případu, kdy prvotní propuknutí onemocnění, které je následně diagnostikováno jako onemocnění chronické se předtím u psa neprojevilo a propuklo až v průběhu platnosti pojistné smlouvy,
 • v případě nutné hospitalizace, jejíž délka přesahuje dobu 10 dnů,
 • vynaloženou na potravu pojištěného psa, včetně veterinářem stanovené dietní potravy.

 

Pojištěny také nejsou náklady související se smrtí nebo utracením a náklady za předepsanou medikaci homeopatických přípravků a léčiv.

Pojištění se dále nevztahuje na škodné události vzniklé v důsledku porušení předpisů o veterinární péči nebo v důsledku zákroku, který provedla osoba bez oprávnění k výkonu veterinárně léčebné nebo léčebně preventivní činnosti.

Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za následné újmy všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk) a vedlejší výdaje (např. náklady vynaložené v souvislosti s dopravou psa k ošetření, náklady na dopravu veterinárního lékaře apod.)

 

Výklad důležitých pojmů

1. Akutní onemocnění – takový stav psa, který jej může ohrozit na životě a vyžaduje bezodkladné veterinární ošetření a léčbu.

2. Čekací doba – doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

3. Chronické onemocnění – onemocnění trvající dlouhou dobu s celkově pomalou progresí. Chronická onemocnění mohou být vrozená (vady, metabolické poruchy) a získaná v průběhu života (degenerativní, zánětlivá a nádorová onemocnění).

4. Úraz – neúmyslné, náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nebo neúmyslné, neočekávané a nepřerušené působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), které způsobilo tělesné poškození nebo smrt.

 

Proč sjednat pojištění odpovědnosti za škodu z držby psa?

V případě, že váš pes někomu způsobí škodu na zdraví, na věci nebo finanční škodu, tak to za vás pojišťovna uhradí.