NOVÉ RETRO-LUX APARTMÁNY EXECUTIVE V PŘEDZÁMČÍ ZÁMKU RAČICE

Jeden z investičních projektů koncernu e-Finance, a.s., Zámek Račice, spustil od července 2021 rezervace ubytování v nových luxusních Apartmánech EXECUTIVE s terasou a posezením.

 

Jelikož se jedná opravdu o mistrovské dílo, požádali jsme doc. Ing. arch. Iva Boháče, Ph.D., který stojí za celkovou proměnou, aby nám odkryl průběh náročné rekonstrukce. Ten ji shrnul do třech „etap“.

 

HISTORIE

Apartmány se nacházejí v budově tzv. předzámčí, tři v jihozápadním křídle, navazujícím na jihu na objekt zámeckého kostela a na severu na objekt bývalých zámeckých koníren, jeden potom ve věži vstupního objektu, kde původně sídlila hospodářská správa panství.

Objekt předzámčí svojí historií spadá do renesanční přestavby zámeckého areálu z počátku 17. století, za vlády Petřvaldských z Petřvaldu. Na tuto epochu odkazují některé dodnes zachované architektonické prvky, jako zaslepená renesanční arkáda v patře vstupního objektu, manýristicky vyznívající niky v přízemním zdivu téhož objektu nebo výrazné klenby v interiérech, některé v podobě typických renesančních hřebínkových kleneb.

Dnešní podoba objektu je ovšem především výraznou ukázkou klasicistně empírové přestavby z první poloviny 19. století, kterou provedl tehdejší vlastník panství, Jan baron Mundy, představitel generace průmyslníků rozvíjejících na Moravě textilní průmysl. Na tuto etapu stavebního vývoje potom odkazuje především dnešní podoba fasád objektu.

Za zmínku rovněž stojí fakt, že objekt předzámčí v sobě ukrývá rovněž výraznou stopu barokní přestavby ve druhé polovině 18. století, tehdejšími vlastníky panství byli příslušníci šlechtického rodu Braidů. Konkrétně se jedná o velmi zajímavou a zachovanou konstrukci střešního krovu objektu. Ze stejné doby pochází rovněž barokizující přestavba navazujícího objektu zámeckého kostela.

 

KONCEPT VYUŽITÍ

Myšlenka zřídit v přízemí objektu předzámčí apartmány vychází ze skutečnosti, že tyto prostory v minulosti nesly právě ubytovací funkci, pro kterou byly zřízeny. Na historických plánech objektu je dobře patrné, že řešené prostory ještě v 19. století sloužily právě funkci bydlení. Teprve problematické dějiny 20. století přinesly změnu ve využití, v prostorech této části objektu byla zřízena školní prádelna se zázemím a skladovací a technické prostory.

Z tohoto pohledu se ve vztahu k metodám památkové péče a principům obnovy nemovité kulturní památky vlastně jednalo o restituci této části objektu.

 

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ PŘÍSTUP K OBNOVĚ

Jak je uvedeno v předchozím textu, základními úkoly obnovy prostor nových apartmánů bylo jednak v rámci restituce vrátit do řešeného prostoru původní funkci bydlení, vrátit řešenému prostoru logiku a funkčnost, které do něho vložili naši předkové, vedle toho ovšem provádět veškeré práce a případné zásahy do předmětných prostor a konstrukcí důsledně v kontextu metod a postupů památkové péče s cílem uchovat a rovněž náležitě prezentovat veškeré památkové hodnoty objektu, jak historické, tak i umělecké a umělecko-řemeslné.

V praxi to znamenalo minimalizaci zásahů do stávajících struktur a konstrukcí. Zásahy byly především zaměřeny na odstranění degradujících nánosů z etapy 2. poloviny 20. století, jako čistě utilitárních příček, betonových podlah, rozvodů potrubí osazených na stěnách místností, pozůstatků technologií souvisejících s provozem prádelny, plechových výplní dveřních otvorů, mříží z betonářské oceli a podobně.

Souběžně s těmito očišťujícími pracemi pak bylo přistoupeno k opravám a obnově historických konstrukcí, kterým v interiérech dominují klenby. Byly lokálně vyspraveny omítky a zapraveny stopy po nevhodných konstrukčních zásazích z minulých dob, ovšem při zachování nepravidelnosti a zdánlivé nedokonalosti, které jsou charakteristickými rysy historických objektů, a proto i výraznou památkovou hodnotou historických konstrukcí.

Nové konstrukce, které byly do řešených prostor implantovány, souvisely především s potřebou vložit do obytných prostor dnešní standardy bydlení a tedy s nutnými vestavbami koupelen, výměnou fasádních výplní otvorů za jejich repliky, dále potom s řešením povrchů – dlažeb, dřevěných podlah, osazením prvků elektroinstalace, rekonstrukcí otopné soustavy, v místech, kde to umožnila situace, byla otopná soustava doplněna podlahovým vytápěním. V neposlední řadě potom došlo k vybavení stylovým mobiliářem. Všechny prvky vybavení interiérů, od nábytku, přes fasetované keramické obklady v koupelnách, terakotovou dlažbu až po světla a vypínače, jsou navrženy v retro- stylu a evokují éru druhé poloviny 19. a počátku 20. století, tedy etapu, kdy panství vlastnila a užívala významná podnikatelská dynastie Schöllerů.

V rámci úprav nových apartmánů byla rovněž provedena rekonstrukce historické jihozápadní fasády objektu, aby v budoucnu prováděné stavební práce negativně neovlivňovaly plnohodnotné užívání nových apartmánů. Veškeré stavební práce probíhaly ve spolupráci s odborníky na restaurování historických omítek a fasád.

Nesporným bonusem těchto nových apartmánů jsou zahradní terasy, které byly vybudovány na parkánovém ochoze, přilehlém k řešenému křídlu objektu z jihozápadu. Došlo zde k vyčištění prostoru od podřadných konstrukcí, jako železných zabetonovaných rámů sušáků na prádlo, rovněž potom od náletové zeleně, která narušovala pozůstatky hradeb. Koruny hradeb byly opraveny a zafixovány, doplněny stylovým zábradlím. Terén teras byl částečně vyrovnán, opatřen štěrkovým okapovým chodníkem kolem fasády, plošinami z kamenné dlažby pro umístění zahradního nábytku, zbytek plochy byl opatřen travnatým porostem. Každý ze tří apartmánů v tomto křídle tak má svoji zahradní terasu v klidové zóně, orientovanou na jihozápad do masivní zeleně zámeckého okolí.