Indexace je ve většině případů výhodná a slouží k ochraně klienta

Pro mnohé z těch, kteří tento pojem znají, představuje indexace podvědomě negativní jev. Není divu: pojí se totiž se zvýšením pojistného. Indexace je však jen forma ochrany klienta.

Indexace je automatické navyšování pojistné částky takovým způsobem, aby se zohlednila aktuální inflace. Pojišťovny můžou počítat různě, přizpůsobují se navýšení spotřebitelských cen, dále zpravidla nominálních mezd a zohledňují i jiné záležitosti, u nemovitostí například cenu stavebních prací v předchozím roce.

Pro klienta to na první pohled znamená především to, že dochází i k navyšování pojistného. Pomocí indexace je mu však nabízena ochrana před tím, aby pojistná částka byla znehodnocena inflací a v důsledku by neodpovídala skutečné hodnotě pojištěné věci. Výsledkem by totiž bylo tzv. podpojištění, což je nebezpečný stav, ke kterému by pokud možno nemělo docházet a který může vyplacenou pojistnou částku snížit o velké peníze oproti Vašemu očekávání.

Indexace bývá zpravidla sjednána při uzavření pojistné smlouvy. Klientovi přijde poté obvykle jednou ročně dopis, který oznamuje navýšení pojistného a pojistné částky. Jelikož většina klientů s indexací souhlasí, ulehčuje pojišťovna pojistníkům práci tím, že k indexaci dochází automaticky, pokud klient písemně nevyjádří negativní stanovisko. Písemný nesouhlas by měl být zaslán doporučeně či do vlastních rukou, aby bylo v případě nesrovnalostí doložitelné převzetí adresátem.

Když klient odmítne navýšení navržené pojišťovnou, pojišťovny reagují odlišně. Některé nabízejí indexaci i nadále v dalších letech, jiné například po dvou odmítnutích indexaci klientovi po několik let nenavrhují.

Pojišťovny se pro indexaci rozhodují třemi různými způsoby. Jednou možností je, že pokud je inflace příliš nízká a pod stanovenou hranicí, k indexaci nedochází.

Jiné pojišťovny navyšují pojistné a pojistnou částku vždy, ať už o vypočtené procento, nebo, pokud je příliš nízké, tak o stanovenou hodnotu.

Nejlepší ale je poslední přístup pojišťoven. Ten spočívá v tom, že pokud v daném období byla inflace příliš nízká, k indexaci nedochází, ale takové malé „přeskočené“ inflace se sčítají a při přesáhnutí stanovené hranice dojde k indexaci.

Většinou lze indexaci doporučit, neplatí to však vždy, především v případě, kdy cena pojištěné věci bude v následujících letech klesat.

Zvláštním případem je životní a úrazové pojištění, kde neplatí vtah mezi inflací a indexací tak, jak je uveden výše, pojistné částky a pojistné se upravují dle konkrétního klienta a jeho životní situace. Za zmínku stojí, že u životního pojištění je indexace možností, jak zvednout pojistnou částku, aniž by došlo ke zkoumání zdravotního stavu.