O pojištění podnikatelů – díl 2.: Česká pojišťovna

První díl seriálu o pojištění podnikatelů pojednával o nabídce pojišťovny UNIQA, konkrétně jejího pojistného produktu BALPO. Přehledně jste mohli zjistit jeho výhody a možnosti, varianty a o asistenční službě s produktem spojené.

Jinou možností, jak si sjednat pojištění podnikatelů, je nabídka České pojišťovny. U ní máte k dispozici pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob.

Základní výhodou pojištění je ochrana před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Stejně tak náklady řízení o povinnosti nahradit takovou škodu budou rovněž hrazeny Českou pojišťovnou.

Získáte rovněž pojistnou ochranu před neoprávněně uplatňovanými právy, při řešení škodné události získáte v rámci tohoto pojištění právní pomoc a také úhradu zachraňovacích nákladů.

Komplexní pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu na zdraví a na věci:
– způsobenou provozní činností;
– způsobenou vadným výrobkem;
– vzniklou v souvislosti s poskytovanými službami;
– vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem;
– vzniklou na věcech zaměstnanců;
– vzniklou na zdraví žáků a učňů;
– regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské (třetí osoby).

V případě soudního sporu pojišťovna uhradí i náklady řízení o povinnosti nahradit škodu či újmu, náklady právního zastoupení poškozeného, případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu či újmu na zdraví nahradit).

Plnění ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku může být poskytováno až do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného ve smlouvě.

 

Připojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob

Pojištění podnikatelů si u České pojišťovny můžete doplnit celou řadou připojištění a tím si ho nastavit na míru svým potřebám a přáním.

Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Toto připojištění se týká škod vzniklých výlučně jinak než na zdraví nebo věci poškozeného a jedná se zejména o ušlé zisky nebo vícenáklady, které musel poškozený vynaložit a podobně.

Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenu vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Toto připojištění je určeno pro ty podnikatele, kteří se zabývají zemědělskou, stavební, popřípadě těžební činností, dobýváním nerostů a podobně.

Škody na věcech užívaných pojištěným

V případě, že podnikatelé provozují svou činnost v najatých prostorách nebo mají stroje, pomůcky či jiné vybavení v nájmu nebo na leasing, právě pro ně je určeno toto připojištění.

Škody na věcech převzatých pojištěným, pokud jsou předmětem jeho závazku

V případě tohoto připojištění jde především o autoservisy, autobazary opravny zboží a výrobků, stěhovací firmy, podnikatele poskytující služby v oblasti úprav a čištění oděvů, fotosběrny, úschovny a podobně.

Náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Tímto připojištěním jsou kryty náklady na léčení zaměstnance pojištěného, který utrpěl škodu na zdraví v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zaměstnavatele, které by mohla vůči němu uplatnit zdravotní pojišťovna a které nejsou kryty zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Regresní náhrady nemocenské

Tímto připojištěním jsou kryty regresní náhrady dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Ochrana osobnosti

Toto připojištění kryje pojištěnému náhrady nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s neoprávněným zásahem do práva fyzické osoby na ochranu své osobnosti.

Ekologická újma

Připojištění náhrady nákladů na předcházení nebo nápravu ekologické újmy zahrnuje:

  • náklady vynaložené na nápravu ekologické újmy v rozsahu:
    • „primární“ nápravy,
    • „doplňkové“ nápravy,
    • „vyrovnávací“ nápravy.
  • náklady na realizaci preventivních opatření vynaložených na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy
  • náklady právního zastoupení.

Více informací o pojištění podnikatelů obecně a možnost si toto pojištění sjednat naleznete na www.pojisteni.com/pojisteni-podnikatelu.