Solidní vstup Vienna Insurance Group do roku 2015, všechny země a obchodní segmenty s kladnými výsledky

„Ve velmi náročném tržním prostředí se koncernu Vienna Insurance Group úspěšně daří dosahovat pozitivních výsledků ve všech zemích a obchodních segmentech. Naše blízkost trhům díky silné regionální provázanosti vedla místy k výraznému nárůstu pojistného.“ 

Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group

V prvním čtvrtletí 2015 získala Vienna Insurance Group předepsané, konsolidované pojistné ve výši 2,8 mld. EUR a dosáhla tak – navzdory značnému poklesu v případě jednorázově placeného životního pojištění – nárůstu o 0,9 procenta.

Zisk (před zdaněním) představoval v 1. čtvrtletí 2015 130,9 mil. EUR. Kladně k tomu přispěly všechny země a obchodní segmenty. Na běžných výnosech finančního výsledku se projevily historicky nízké úrokové míry, které si navíc vyžádaly preventivní opatření v rámci personálních rezerv v Rakousku. Navíc byly poprvé započteny úrokové náklady podřízených dluhopisů, emitovaných v březnu 2015. Kromě toho byly z důvodu povětrnostních škod zaznamenány i výrazně vyšší výdaje oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Celkově tak výsledek poklesl o 15,2 procenta.

Ukazatel Combined Ratio se dále zlepšil na velmi dobrou
úroveň 96,3 procenta.

Finanční umístění (včetně likvidních prostředků) koncernu Vienna Insurance Group stouplo o 4,0 procenta a k 31. březnu 2015 představovalo 32,4 mld. EUR. Finanční výsledek koncernu tvořil 273,4 mil. EUR.

Všechny země a obchodní segmenty přispěly kladně k výsledku VIG

Úvod obchodního roku 2015 se dále nesl ve znamení úspěchu strategie výrazné regionální diverzifikace Vienna Insurance Group. K zisku (před zdaněním) kladně přispěly všechny země a obchodní segmenty. Navzdory náročným podmínkám na trhu je třeba zdůraznit potěšitelný vývoj výsledku kromě jiného v Rumunsku, Chorvatsku a na Ukrajině. V rámci Ostatních trhů bylo dosaženo výrazně dvojciferného nárůstu pojistného.

Stabilní vývoj na rakouském trhu – VIG na 1. pozici

V Rakousku získaly koncernové společnosti pojistné ve výši 1,3 mld. EUR. V neživotním a úrazovém pojištění kompenzoval silný růst společnosti Wiener Städtische Versicherung pokračující úbytek pojistného v společnosti Donau Versicherung v Itálii. V životním pojištění došlo k poklesu v jednorázově placeném životním pojištění, zatímco v případě běžně placeného pojistného byl zaznamenán mírný nárůst. Zisk (před zdaněním) představuje 39,6 mil. EUR a je zatížen preventivními opatřeními na personální rezervy na základě nízkoúrokového prostředí, zvýšenými výdaji na povětrnostní škody, jako i vysokou mírou rezerv a vyššími náklady v Itálii. Ukazatel Combined Ratio se vyvíjel pozitivně a zlepšil se na 98,1 procenta.

Nejvíce k výsledku přispěla Česká republika

V České republice získal koncern pojistné v celkové výši 457,8 mil. EUR. V rámci povinného smluvního pojištění a havarijního pojištění motorových vozidel představoval nárůst 6,6 procenta, v životním pojištění vzrostlo běžně placené pojistné o 2,7 procenta. Se ziskem (před zdaněním) ve výši 45,8 mil. EUR koncernové společnosti v České republice i navzdory zvýšené zátěži v důsledku povětrnostních škod opět nejvýrazněji přispěly k výsledku Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2015. Ukazatel Combined Ratio dosáhl vynikajících 89,7 procenta.

Slovensko – pokračující poptávka po životním pojištění

Koncernové společnosti na Slovensku dosáhly nárůstu pojistného na 214,7 mil. EUR. Úspěšný rozvoj bankovního obchodu prostřednictvím místní dceřiné společnosti koncernu Erste Group se postaral o vzestup pojistného v životním pojištění o 4,7 procenta. V případě běžně placeného pojistného bylo dosaženo nárůstu o 2,7 procenta a jednorázově placené pojistné stouplo o 5,8 procenta. Zisk (před zdaněním) se zvýšil na 9,7 mil. EUR, současně se Combined Ratio zlepšilo na velmi dobrých 94,5 procenta.

Polsko – úspěch v náročné konkurenci

Na vývoji Vienna Insurance Group v Polsku se projevil zejména pokles jednorázově placeného životního pojištění. Bez tohoto vlivu by nárůst pojistného dosahoval 17,6 procenta. Velmi potěšitelně se vyvíjel zisk (před zdaněním), který vzrostl o 4,3 procenta na 16,6 mil. EUR. Combined Ratio představovalo 98,1 procenta.

Pozitivní trendy v Rumunsku

Celkové zlepšení rámcových podmínek na rumunském pojistném trhu poprvé po letech umožnilo výraznější odbytové aktivity. Díky značnému růstu o 21,7 procenta stouplo předepsané pojistné na 100,3 mil. EUR. 

V neživotním a úrazovém pojištění bylo dosaženo růstu pojistného o 21,8 procenta. V životním pojištění pojistné taktéž vzrostlo o 21,1 procenta na 16,6 mil. EUR. Je to výrazem úspěšného partnerství v rámci bankovního prodeje s místní dceřinou společností koncernu Erste Group, pojišťovnou BCR v oblasti investičního životního pojištění. Účinky opatření provedených v Rumunsku se projevily ziskem (před zdaněním) ve výši 1,8 mil. EUR. V roce 2015 se bude důsledně pokračovat ve zlepšování ukazatele Combined Ratio, který se i nadále pohybuje nad hranicí 100 procent.

Ostatní trhy – dvojciferný nárůst

Region Ostatní trhy prokázal i v prvním čtvrtletí 2015 setrvalý potenciál. Potěšující vývoj pojistného vedl k nárůstu obchodního objemu o 15,9 procenta. V neživotním a úrazovém pojištění stouplo pojistné o 8,5 procenta na celkově 183,2 mil. EUR, v životném pojištění získal koncern nárůstem o 29,4 procenta pojistné ve výši 169,6 mil. EUR. Silný růst zaznamenaly zejména společnosti v Srbsku (+23,7 procenta), Turecku (+23,6 procenta) a Albánii (+17,8 procenta).

Úspěšná emise dluhopisů posílila kapitálovou strukturu

V březnu emitovala Vienna Insurance Group podřízené dluhopisy o objemu 400 mil. EUR. Kromě toho proběhl zpětný odkup podílů 1. tranše dlužních úpisů s nárokem na podíl, vydaných v roce 2008 ve výši 500 mil. EUR, stejně jako podřízených dluhopisů vydaných v lednu 2005 na období let 2005-2022. Tato opatření přispěla k dalšímu posílení kapitálové struktury koncernu.

Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha.

 

zdroj: tisková zpráva Vienna Insurance Group