O pojištění podnikatelů – díl 3.: Wüstenrot

Třetí díl seriálu o pojištění podnikatelů představí nabídku pojišťovny Wüstenrot. První díl se zabýval možnostmi pojišťovny UNIQA a v předchozím díle byla popsána Česká spořitelna.

Tento díl bude především o produktu ProByznys, který pojišťovna Wüstenrot nabízí všem podnikatelům k ošetření různých nebezpečí, která se mohou v této sféře objevit a podnikatele případně finančně nemile potrápit.

Podnikání totiž přináší celou řadu rizik. Kromě podnikatelského rizika jsou tu i ta, kterým sice nelze zabránit, ale vhodným pojištěním mohou být eliminována.

Wüstenrot nabízí výhodnou kombinaci krytí pojistných rizik a rozsahu pojištění pro podnikatele s hodnotou firemního majetku do 200 mil. Kč a s maximálním limitem pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti 30 mil. Kč.

Díky individuálnímu přístupu a variabilitě produktu lze zvolit vhodnou kombinaci pojištění a zajistit tak komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských aktivit.

Pojištění podnikatelů je určeno pro širokou škálu drobných, malých a středních podnikatelů, zabývajících se výrobou, zpracováním, opravou, montáží, servisem, údržbou, dopravou, obchodem, ubytovacími a stravovacími službami, kulturou a sportem, administrativní činností a dalšími činnostmi.

Výhody

– flexibilita pojištění
– maximální rozsah pojistného krytí
– stavebnicový systém pojištění
– široká škála připojištění

Pojištění majetku

Základní rozsah pojištění majetku, který pojišťovna nabízí, vás ochrání při škodách způsobených:

– požárem, přímým úderem blesku, výbuchem, kouřem, pádem letadla, nárazem vozidla, nadzvukovou vlnou (Flexa plus);
– vodou z potrubí (vodovod, kanalizace, atd.);
– přírodním nebezpečím (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, atd);
– odcizením (movitých věcí).

Lze využít další rozšíření pojistného krytí formou připojištění:

– povodeň a záplava
– vandalismus (bez zjištění pachatele)
– přeprava nákladu
– nepřímý úder blesku, přepětí na elektromotoru
– peníze, ceniny a cennosti
– stavební součásti a úpravy
– doplňková zařízení vně budovy
– věci zaměstnanců
– výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty
– náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace
– náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události

Předností pojištění majetku je i možnost rozšíření pojištění movitých věcí na takzvaný
„ALL RISKS“ zahrnující prakticky všechna rizika vztahující se k pojištění:

– skla
– strojů a strojních zařízení
– elektroniky

Nad rámec pojištění, tzn. pojistných částek či limitů, jsou kryty i zachraňovací náklady, náklady související s pojistným nebezpečím Flexa plus, vodou z potrubí a přírodním nebezpečím a dále náklady související s pojistným nebezpečím odcizení.

Pojištění odpovědnosti

Při podnikání může dojít i k nepříjemným situacím, kdy neúmyslně způsobíme někomu jinému škodu. Důležitou roli v rámci komplexní pojistné ochrany podnikatelů proto má i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, vadou výrobku či vyplývající z držení nemovitosti. Za tuto škodu podnikatel odpovídá, vyjma škody způsobené neodvratitelnou (živelní) událostí.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností se vztahuje na škody, které vznikly v důsledku podnikatelské činnosti třetí osobě, tedy někomu jinému:

– na životě
– na zdraví
– na majetku
– a finanční škodu z ní vyplývající

Obejít se bez pojištění odpovědnosti je proto velice riskantní v jakémkoliv oboru podnikání. I toto pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností lze podle konkrétních požadavků rozšířit o další nabízená připojištění v návaznosti na provozovanou činnost a rizika s ní spojená.

Více informací o pojištění podnikatelů obecně a možnost si toto pojištění sjednat naleznete na www.pojisteni.com/pojisteni-podnikatelu.