Ochraňte pojištěním domácnosti a nemovitosti svůj domov – díl 1.: Česká podnikatelská pojišťovna

Pojištění stavby a domácnosti patří bezesporu k nejdůležitějším pojištěním vůbec – chrání významnou součást našeho majetku ať už z hlediska užitečnosti a potřeby, tak z hlediska finančního, kde nemovitost a její výbava zpravidla představují největší část našeho vlastnictví.

Pomocí pojištění domácnosti můžete výrazně snížit finanční škody vzniklé na vybavení domu, bytu nebo rodinných rekreačních objektů následkem nehody nebo řádění přírodních či kriminálních živlů.

Do pojištění vybavení domácnosti zahrnujeme například nábytek, koberce, spotřebiče, sportovní vybavení, ošacení, obrazy, cennosti atd.

Pojištění domácnosti lze zpravidla sjednat jako samostatné pojištění nebo společně s pojištěním nemovitosti.

U České podnikatelské pojišťovny zahrnuje základní pojištění:

Soubor věcí tvořící zařízení domácnosti, (tj. movité věci ve vlastnictví pojištěného, které tvoří vybavení jedné domácnosti a slouží provozu této domácnosti), nachází se v místě pojištění, v obytném nebo rodinném domě využívaném pojištěným a členy jeho domácnosti. Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí domácnosti po uzavření smlouvy,
– movité věci v garáži na jiné adrese než se nachází domácnost,
– věci, které patří pojištěnému a příslušníkům jeho domácnosti nebo pokud je po právu užívají, ale patří jiné fyzické osobě,
– zvířata, která jsou majetkem pojištěného a členů domácnosti, nachází se v místě pojištění a neslouží k výdělečné činnosti,
– stavební prvky a stavební součásti bytu, které pojištěný prokazatelně pořídil vlastním nákladem (s omezeným limitem plnění).

Můžete si také vybrat z řady připojištění:
– stavební součásti bytu a součásti vedlejších místností – škody vzniklé na stavebních prvcích, které pojištěný prokazatelně pořídil vlastním nákladem (nad omezený limit plnění),
– věci umístěné v příslušenství bytu – jedná se o místnosti nacházející se v místě pojištění, které sice nejsou součástí bytu, jenž pojištěný užívá, ale byly dány pojištěnému do užívání společně s bytem a jsou využívány výlučně pojištěným,
– připojištění elektroniky nad rámec základního pojištění.

Základní pojištění trvale obydlené domácnosti i rekreační domácnosti se sjednává pro sdružené nebezpečí:

požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části či nákladu, vichřice, krupobití, sesuv lavin, zemětřesení, zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti, voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí, pád stromu nebo stožáru, povodeň nebo záplava, odcizení, včetně jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

Pojištěním staveb ochráníte nejen svůj rodinný dům či byt, ale také vedlejší stavby, příslušenství bytu nebo chatu či chalupu.

Pojištění lze sjednat na nemovitosti nacházející se na území České republiky.

Platí pro jakékoliv stavby v osobním vlastnictví (rodinné domy, rekreační objekty, bytové domy, garáže, skleníky, bazény, atd.), byt v osobním vlastnictví a tím i související nebytové prostory v budově, příslušenství staveb (plot, studna, septik, atd.) je automaticky pojištěno s budovou, rozestavěné objekty, stavební materiál, který se má stát součástí stavby a drobnou stavební mechanizaci, která se nachází v místě stavby, stavební materiál sloužící k údržbě pojištěného objektu.

U České podnikatelské pojišťovny se můžete pojistit na základního sdruženého nebezpečí FLEXA:
– požár,
– výbuch,
– přímý úder blesku,
– náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu.

Rozšířená skupina sdruženého nebezpečí obsahuje navíc:
– vichřice,
– krupobití,
– sesuv lavin,
– zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti,
– tíha sněhu nebo námrazy,
– pád stromu nebo stožáru,
– náraz silničního dopravního prostředku,
– voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí,
– povodeň nebo záplava (omezený limit plnění),
– jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

Doplňkově lze připojistit nebezpečí:
– voda nebo topná média vytékající z poškozeného potrubí,
– tíha sněhu a námrazy,
– pád stromu nebo stožáru,
– povodeň nebo záplava, zemětřesení, odcizení, vandalismus,
– poškození či zničení skel.

Pojištění domácnosti i staveb lze sjednat u ČPP bez spoluúčasti (tj. finančního podílu pojištěného na vzniklé škodě) i se spoluúčastí.

V případě zájmu o pojištění domácnosti nebo nemovitosti můžete najít formulář on-line sjednání na našich stránkách, kde je k dispozici i pojištění komplexní pojištění domova, kde máte možnost získat obě pojistné ochrany na jediné smlouvě.