Bez pojištění profesní odpovědnosti se u některých povolání neobejdete

Pro obory, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na znalosti a schopnosti a u kterých je charakteristická možnost značné újmy způsobené třetí osobě, je vhodné se pojistit. Pojišťovny na takové profese myslí a připravily speciální druh pojištění.

Pojištění profesní odpovědnosti spadá do skupiny pojištění podnikatelů. Existuje povinnost sjednat si toto pojištění pro ty profese, u kterých je to uvedeno v legislativě. Je vhodné i pro další pracovníky, kteří vykonávají povolání s vysokou mírou odpovědnosti.

Zákonem vyžadované je toto pojištění například pro lékaře, veterináře, advokáty, notáře nebo architekty, ale i například pro exekutory či myslivce.

Povinnost pojištění by neměla být chápána jako nepříjemná nutnost, ale jako ochrana pro obě strany. Velká míra odpovědnosti vytváří riziko na obou stranách. Poškozený má díky tomuto pojištění možnost domoci se náhrady škody. Pojištěný se nemusí bát, že ho i drobná chyba, vedoucí často k nepředvídatelným finančním důsledkům, zadluží na dlouhá léta. Zvolené obory nebyly vybrány náhodou.

Je dobré se pojistit, i když to zákony k profesi vysloveně nevyžadují. Mnoho lidí již podcenilo následky chyb, kterých se při výkonu povolání dopustili. Příklady takových doporučených profesí jsou účetní, IT pracovníci, automechanici, soudní znalci, zedníci nebo tlumočníci/překladatelé.

Pojišťovny mají nabídku pro širokou škálu profesí, jejich výběr však bývá zpravidla omezen. Pokud své povolání nenajdete u jedné pojišťovny, najdete ho u jiné. To se nutně nemusí týkat těch profesí, u kterých je pojištění dobrovolné. V takovou chvíli se může hodit zkušený pojišťovací poradce.

Pojištění je poměrně jasně vymezeno – vztahuje se pouze na konkrétní profesní činnost, pro kterou je určeno. Jiné činnosti do něj nejsou zahrnuty a je případně potřeba je pojistit jiným pojištěním odpovědnosti.

Náhradu škody na majetku, na zdraví a také náhrada finančních škod nejsou jediné, na které se pojištění profesní odpovědnosti vztahuje. Pojištění kryje také náklady na právní ochranu, což znamená, že pojišťovna pokryje cenu advokáta i soudního řízení.

Základní cena pojistného u tohoto pojištění je stanovena především činností podnikajícího a výší jeho příjmů. Podnikatel si zpravidla určuje limit pojistného plnění sám, je to na jeho uvážení, obecně je ale rozumné velikost škod nepodceňovat. Vyplatí se popřemýšlet i o formě a výši spoluúčasti – zvolená spoluúčast může podstatně snížit pojistné. Zajímejte se především o rozsah pojišťovaných rizik, s tím souvisí i řada výluk. Je velmi doporučeno se s nimi seznámit, protože tyto výjimky vyňaté z pojištění mohou často obsahovat i body, které člověk u pojištění předpokládá. Řešením může být opět jiný druh pojištění odpovědnosti.

U pojištění profesní odpovědnosti se můžete setkat se dvěma základními principy při sjednávání pojištění. Oba zcela odlišným způsobem pracují s dobou vznesení nároku, špatně provedenou službou a dobou pojištění.

Prvním principem je princip vznesení nároku (claims made). Poškozený, aby měl naději na kompenzaci, musí vznést nárok v době trvání pojištění, zároveň musí platit, že i k pochybení muselo dojít v době trvání tohoto pojištění, nebo ještě před ním. Tato doba se nazývá retroaktivní období. Stejně tak vznesení nároku pojištěného pojišťovně musí být buď v době trvání pojištění nebo v době po jejím skončení, která je předem stanovena. Pojištěný samozřejmě nesmí v případě retroaktivního období při sjednávání o vzniku škody vědět.

Je rovněž možné uplatnit „run off“ připojištění pro případ, že je činnost ukončena. Stanovené období po ukončení činnosti pak ještě může sloužit pro vznesení možných nároků.

Druhý ze dvou principů je princip příčiny škody (loss occurrence). V takovém případě se pojištění vztahuje pouze na události, jejichž příčina spadá do doby trvání pojištění. Pojištění tedy chrání i v pozdější době, při vznesení nároků může být doba pojištění dávno u konce. To platí až do doby promlčení nároků na náhradu škody.

V dnešní době je profesní odpovědnost pojišťována především na principu claims made, princip loss occurrence je častější v zahraničí, například v Německu.

Mezi připojištění patří například: náhrada nákladů zdravotních pojišťoven, odpovědnost za věci převzaté, pojištění škody způsobené přenosem určitých nemocí a mnohé další, charakteristické většinou pro tu či onu profesi. Platnost pojištění je ve většině případů územně omezená na Českou republiku, lze ji však připojištěním rozšířit na EU i více.

Pro sjednání tohoto pojištění nebo poradenství v této oblasti nás kontaktujte na tel.: 515 555 555.