Právní subjekty pojištění

Zájemci, kteří by se chtěli pojistit, se často setkávají s termíny ze světa pojištění, u kterých si nejsou jisti jejich významem a tím, jak se liší od jiných, podobně znějících označení.

Přitom pojistitel, pojištěný, pojistník, obmyšlená či oprávněná osoba jsou termíny, které se vyskytují v (téměř) každé pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Pojistitelem je právnická osoba oprávněná provozovat pojišťovací činnost. Jedná se tedy o pojišťovnu, z jejichž nabídek si můžete vybírat pojistné produkty, které potřebujete a které Vám vyhovují.

Pojištěný je osoba, o jejímž zdraví, majetku, životě nebo odpovědnosti se ve smlouvě hovoří. Pojištěný je zároveň ten, kdo v případě pojistné události obdrží pojistné plnění, přestože nutně nemusel platit pojistné, tzn. není pojistníkem.

Když mluvíme o pojistníkovi, myslíme tím člověka, který uzavřel pojistnou smlouvu a nezřídka se jedná o samotného pojištěného. Je to právě pojistník, kdo platí pojistné pojistiteli, smlouvu má však právo vypovědět, přestože někdy za cenu sankcí. Příkladem může být firma, která pojišťuje své zaměstnance.

Termín obmyšlená osoba se používá v případě, kdy pojistnou událostí je smrt pojištěného. Obmyšlená osoba je člověk jmenovaný pojistníkem, který v takovém případě obdrží pojistné plnění. Postup nemá nic společného s děděním, nemusí se jednat o příbuzného. Pojištěný a pojistník se však na této osobě musejí shodnout, nejsou-li jedna osoba.

Oprávněná osoba je obecně osoba, který má v případě pojistné události právo na pojistné plnění. Z výše uvedeného plyne, že se může jednat o pojištěného (nejčastější případ), obmyšlenou osobu nebo (v případě životního pojištění, kdy není určena obmyšlená osoba) dědic.

Poškozený je ten, kdo utrpí škodu finanční, škodu na zdraví, životě či majetku, za kterou odpovídá dle práva někdo jiný.

Můžete se ještě setkat s termínem zprostředkovatel, což je osoba oprávněná sjednávat pojištění se svými klienty, stojí tedy mezi pojistitelem a pojistníkem.