Rozvojem hospodaření Skupiny v roce 2015 posílení pozice v jihovýchodní Evropě

Skupina Triglav chce také v roce 2015, v souladu se strategickými záměry,  udržovat vysokou finanční stabilitu a bezpečnost hospodaření. V tomto roce plánuje dosáhnout 880 miliónů EUR konsolidovaného hrubého předepsaného pojistného, což je přibližně stejně jako činí první odhad za rok 2014.

Čistý zisk Skupiny se předpokládá ve výši 72 miliónů EUR, kombinovaný poměr, který měří výkonnost v základní pojišťovací činnosti, je pak plánován na 96,3 procenta. Škodní průběh se pro příští rok podle odhadů společnosti bude pohybovat v rámci obvyklého trendu předchozích let.

Skupina Triglav, přední pojišťovací a finanční skupina ve Slovinsku a jedna z vůdčích v jihovýchodní Evropě, předpokládá, že její činnost bude v roce 2015 ovlivněna náročnými ekonomickými poměry na cílových trzích. Tato okolnost se odráží především v poklesu poptávky po pojistných produktech a v nárůstu rizika neplacení pojistného a vyžaduje agresivnější vystupování na trhu. Rozsah jednotlivých větších škodních událostí (záplavy,  vichřice, krupobití atd.) by se měl pohybovat na úrovni jako v předchozích letech, výnosy z investic, které byly v roce 2014 mimořádné, se podle očekávání v roce 2015 zmírní.

Zpomalení růstu ziskovosti

Celková hodnota kapitálu Skupiny Triglav, která je podstatná pro bezpečnost hospodaření,  je plánována ve výši 713 miliónů eur, což je o tři procenta více ve srovnání s prvními odhady za rok 2014. Skupina v příštím roce plánuje zisk před zdaněním ve výši 86 miliónů EUR a čistý zisk ve výši 72 milionů EUR, což bude – s ohledem na první odhady výsledku za rok 2014 – o 13 až 16 procent méně než v roce 2014. Plánovaný nižší nárůst zisku je důsledkem mimořádně vysokých výnosů z investic, kterých společnost dosáhla v roce 2014, a kterých podle jejích odhadů již v roce 2015 nebude možné dosáhnout. Vzhledem k jednorázovým událostem a poměrům na kapitálových trzích se odhaduje hospodářský výsledek za rok 2014 výrazně vyšší, než bylo plánováno.

Posílení pozice na trhu se zachováním úrovně předepsaného pojistného

V roce 2015 Skupina Triglav plánuje konsolidované hrubé předepsané pojistné ve výši 880 miliónů EUR, což je přibližně na stejné úrovni jako činí první odhad pojistného v roce 2014. Základním cílem všech pojišťoven Skupiny Triglav bude zvýšení objemu obchodu se současným zachováním výše předepsaného pojistného a zvyšování hospodářského výsledku ze základní činnosti jednotlivé společnosti. Při vystupování na trhu bude kladen důraz na kvalitu, jednoduchost, transparentnost a vysoký standard všech jejích služeb. Obchodní aktivity budou za účelem posílení tržního postavení ještě výrazněji zaměřeny na zákazníky a na rozvoj a zvyšování účinnosti interních a externích prodejních kanálů. V oblasti likvidace pojistných událostí bude Skupina také v budoucnu zlepšovat proces likvidace pojistných událostí zaváděním technologických, procesních a organizačních zlepšení.

Zlepšení kombinovaného poměru

Vzhledem k výskytu hromadných živelních katastrof (záplavy, krupobití, vichřice atd.) a jejich rozsahu Skupina odhaduje, že rok 2015 bude mít trend předchozích let. Kombinovaný poměr Skupiny, který je měřítkem výkonu základní pojišťovací činnosti, bude činit 96,3 procent. To je o 1,3 procentního bodu lépe, než jsou první odhady za rok  2014. Skupina Triglav a dceřiné pojišťovny v rámci Skupiny také v příštím roce zaměřují  svou činnost na další zlepšování kombinovaných škodních poměrů jednotlivých pojišťoven,  a to do konce strategického období ve výši, která bude pod 100 procent (hodnota kombinovaného škodního poměru pod 100 procent znamená úspěšné hospodaření společnosti v základní činnosti).

Andrej Slapar, předseda představenstva Zavarovalnice Triglav, o plánech Skupiny řekl:  „Skupina Triglav v roce 2015 v souladu se strategickými cíli zůstává zaměřená na základní pojišťovací činnost, na ziskovost a bezpečnosti hospodaření. V pojišťovnictví je situace stále ještě nejistá a náročná, což se odráží i v našem obchodním plánu. Jsme si vědomi toho, že bude třeba vynaložit velké úsilí, abychom ho mohli splnit. Důležité je, abychom ve Skupině  chápali naše postavení na jednotlivých trzích, využívali příležitosti, které na jednotlivých trzích nebo v segmentech zaznamenáme, a tak postupně rozvíjeli své postavení jako centrum pojišťovnictví v jihovýchodní Evropě.“

Zdroj: tisková zpráva pojištovny Triglav