Benefit pro nové účastníky Penzijního fondu Komerční banky – luxusní značková osuška

osuška

osuška

Akce PF KB v období od 1.3. – 30.6.2011, luxusní značková osuška. Dárkem se rozumí luxusní značková osuška (dále jen „dárek“)

Účastníkem se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky nebo bydliště na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR a splňuje podmínky dané zákonem 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, a dále podmínky uvedené níže (dále jen „účastník“).

Poskytovatelem dárku se rozumí Penzijní fond Komerční banky, a.s., IC: 61860018, se sídlem Praha 3, Lucemburská 1170/7, 130 11 (dále jen „PF KB“).

Způsob uzavření Smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Účastník získá dárek, jestliže uzavře s PF KB Smlouvu o penzijním pripojištění se státním příspěvkem (dále jen „Smlouva“) s vlastním měsíčním příspěvkem účastníka minimálně ve výši 300 Kč.

Časová kritéria

Pro vznik nároku na dárek jsou stanovena následující časová kritéria uzavření Smlouvy: Smlouva musí být uzavřena v období od 1. 3. 2011 (včetně) do 30. 6. 2011 (včetně). Nárok na dárek vzniká, pokud je první měsíční vlastní příspěvek účastníka připsán na jeho individuální účet vedený u PF KB do 31. 7. 2011 (včetně).

Datum poskytnutí dárku

Následně po splnění všech výše specifikovaných podmínek pro vznik nároku na dárek odešle PF KB účastníkovi dárek doporučeně na korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě. Distribuce dárku bude probíhat postupně v závislosti na uzavření, případně doručení Smlouvy, nejpozději však tak, aby byl dárek účastníkovi doručen do 31. 8. 2011.